Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Legend.

1. Inleiding

Legend hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, opdrachtgevers, kandidaten en werknemers. Daarom heeft Legend dit privacy statement opgesteld. Legend behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Door middel van dit privacy statement geeft Legend u inzicht hoe Legend in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Verwerking persoonsgegevens

Het bemiddelingsbureau TeamLegend BV, hierna te noemen ‘Legend’  of ‘wij’, verzamelt en verwerkt gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Daaronder vallen detachering, werving & selectie, carrière-/loopbaanadvies en bemiddeling van ZZP’ers en doorleners. Legend is bereikbaar via info@teamlegend.nl. Legend is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat Legend bepaalt – rekening houdende met de geldende privacywetgeving – welke gegevens van de kandidaat worden verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en voor hoe lang. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen. Legend maakt met deze andere partijen contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. De grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Legend zijn: toestemming, wettelijke verplichting, overeenkomst. Legend kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Legend, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Legend verstrekt.

Wij verwerken de volgende gegevens:

Bij inschrijving:

-          NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer en begeleidende documenten

-          Profielgegevens en openbare gegevens

-          CV en werkervaring

-          Gegevens over trainingen, opleidingen en testen die u zelf of via ons hebt gedaan

-          Beschikbaarheid

-          Correspondentie betreffende uw sollicitatie

-          Andere gegevens die van belang (kunnen)  zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid voor functies, zoals referenties en getuigschriften

Vanaf het moment van bemiddeling:

Gegevens ten behoeve van de personeels-, salaris-, en financiële administratie, zoals:

-          Nationaliteit, BSN, kopie ID bewijs, werkvergunning

-          Geslacht, kopie rijbewijs, VCA-diploma

-          Gegevens omtrent functioneren

-          Overeenkomsten (zoals arbeids- en opleidingsovereenkomst)

-          Loonstroken, jaaropgaven en declaraties

-          Gegevens over vakantie, verzuim, verlof en pensioen

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over (de apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het  besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies

Legend maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruikersvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

 5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en te verwerken:

-          Als u Legend toestemming heeft gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

-          Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

-          Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Legend rust;

-          Als verwerking noodzakelijk is om u of andermans vitale belangen te beschermen;

-          Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Legend is opgedragen;

-          Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Legend of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De dienstverlening van Legend bestaat uit het bemiddelen van kandidaten bij onze opdrachtgevers via bijvoorbeeld payrolling, detachering en werving & selectie. Legend gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

-          Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;

-          U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Legend en van derden;

-          Gewerkte uren te registreren en te verwerken in het salarissysteem;

-          Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen boordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruikt gemaakt kan worden van testresultaten;

-          Het adviseren over en begeleiden van uw loopbaan;

-          U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotieacties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);

-          Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

-          Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

-          Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

-          Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. Dit voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;

-          Voor  management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

-          Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

-          Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;

-          Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor de naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Derden

Legend kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Legend, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Legend diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De vertrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Legend heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@teamlegend.nl. Legend zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. Beveiliging

Legend doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Legend met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10. Disclaimer

We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van onze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. We aanvaarden hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Onze website en social media-kanalen kunnen links bevatten van en naar andere websites van onze partners, relaties en adverteerders. We aanvaarden geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. reglementen van derde partijen.

11. Bewaartermijn

Legend bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Sollicitanten vragen wij toestemming om de persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar op te nemen in ons bestand. Na die periode vragen wij opnieuw toestemming om in ons bestand opgenomen te blijven.

12. Vragen,  opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Legend, dan kunt u schrifgelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@teamlegend.nl. Indien u het niet eens bent met het gebruik door Legend van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) datlek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@teamlegend.nl.

14. Wijzigingen

Legend behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzingen. Geen van de bepalen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Legend en een betrokkene.

15. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

16. Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden stuurt u een mail naar info@teamlegend.nl.